Internetový obchod / CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI / Značení / Symboly CLP / GHS 08 - silueta / GHS 08_10x10 mm
Obrázek GHS 08_10x10 mm

GHS 08_10x10 mm

skladem
2.00 s DPH
1.65 Kč bez DPH
ks

Výstražné symboly nebezpečnosti GHS nabízíme jako samolepící nálepky, s tenkou svrchní vrstvou, která je laminovaná a zvyšuje tak odolnost.

GHS08

Použije se při klasifikaci nebezpečnosti jako:

 • Resp. Sens. 1; Resp. Sens. 1A; Resp. Sens. 1B
  Senzibilizace dýchacích orgánů, kategorie nebezpečnosti 1, 1A, 1B
 • Muta. 1A; Muta. 1B; Muta. 2
  Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie nebezpečnosti 1A, 1B, 2
 • Carc. 1A; Carc. 1B; Carc. 2
  Karcinogenita, kategorie nebezpečnosti 1A, 1B, 2
 • Repr. 1A; Repr. 1B; Repr. 2
  Toxicita pro reprodukci, kategorie nebezpečnosti 1A, 1B, 2
 • STOT SE 1; STOT SE 2
  Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie nebezpečnosti 1, 2
 • STOT RE 1; STOT RE 2
  Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie nebezpečnosti 1, 2
 • Asp. Tox. 1
  Nebezpečí při vdechnutí, kategorie nebezpečnosti 1