Internetový obchod / CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI / Značení / Symboly CLP / GHS 07 - vykřičník / GHS 07_100x100 mm
Obrázek GHS 07_100x100 mm

GHS 07_100x100 mm

skladem
11.00 s DPH
9.09 Kč bez DPH
ks

Výstražné symboly nebezpečnosti GHS nabízíme jako samolepící nálepky, s tenkou svrchní vrstvou, která je laminovaná a zvyšuje tak odolnost.

GHS07

Použije se při klasifikaci nebezpečnosti jako:

 • Acute Tox. 4
  Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie nebezpečnosti 4
 • Skin Irrit. 2
  Podráždění kůže, kategorie nebezpečnosti 2
 • Eye Irrit. 2
  Podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 2
 • Skin Sens. 1; Skin Sens. 1A; Skin Sens. 1B
  Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1, 1A, 1B
 • STOT SE 3
  Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie nebezpečnosti 3
  Podráždění dýchacích orgánů
  Narkotické účinky
 • Ozone 1
  Nebezpečí pro ozonovou vrstvu